Πολιτικη Βελτιστης Εκτελεσης Εντολων

1. Νομοθετικό Πλαίσιο

Στο πλαίσιο του ν. 3606/2007 για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων, η Εταιρία λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελματίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την παροχή σ’ αυτούς των επενδυτικών υπηρεσιών:

α) της λήψης και διαβίβασης εντολών προς εκτέλεση από τρίτους και

β) της εκτέλεσης εντολών τους, καθώς και

γ) εν γένει κατά τον χειρισμό «εντολών» προς κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό των Πελατών της, ανεξαρτήτως του αν οι αποφάσεις για τις συγκεκριμένες εντολές έχουν ληφθεί από τους ίδιους τους Πελάτες ή από την Εταιρία στο πλαίσιο των παρεχομένων από αυτήν επενδυτικών υπηρεσιών, όπως η διαχείριση χαρτοφυλακίου.

 

2. Πεδίο Εφαρμογής της Πολιτικής Βέλτιστης Εκτέλεσης

2.1. Η περιγραφόμενη κατωτέρω πολιτική εκτέλεσης των εντολών που εφαρμόζει η Εταιρία, ισχύει στις περιπτώσεις που η Εταιρία αποδέχεται δήλωση βουλήσεως του Πελάτη που περιέχει εντολή του με αντικείμενο την κατάρτιση συναλλαγής επί χρηματοπιστωτικών μέσων και έχει ως περιεχόμενο:

 • είτε την περαιτέρω διαβίβαση της εντολής αυτής σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. ΕΠΕΥ, πιστωτικό ίδρυμα ή Εταιρία Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων / ΟΣΕΚΑ) προς εκτέλεση με κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασμό του Πελάτη
 • είτε  την εκτέλεση της εντολής από την ίδια την Εταιρία, για λογαριασμό του Πελάτη, με κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασμό του.

2.2. Η πολιτική αυτή ισχύει, τηρουμένων των αναλογιών, και ως προς το χειρισμό των «εντολών» που αποβλέπουν στην κατάρτιση συναλλαγών για λογαριασμό του Πελάτη, οι οποίες εντολές προέρχονται από αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων της Εταιρίας που διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο του Πελάτη.

2.3. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο Πελάτης δύναται να βασίζεται στο ότι η Εταιρία θα επιδείξει την απαιτούμενη επιμέλεια για την, κατά το δυνατόν, καλύτερη προστασία και εξυπηρέτηση των συμφερόντων του με την, κατά το δυνατόν, βέλτιστη εκτέλεση των εντολών που η Εταιρία λαμβάνει και αποδέχεται για λογαριασμό του Πελάτη.

2.4. Εξυπακούεται ότι η Εταιρία δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση «βέλτιστης» εκτέλεσης της εντολής του Πελάτη στις περιπτώσεις που ασκεί την επενδυτική δραστηριότητα της διαπραγμάτευσης χρηματοπιστωτικών μέσων για ίδιο λογαριασμό, προσφέροντας π.χ. τιμές στις οποίες δεσμεύεται να καταρτίσει συναλλαγές με τους πελάτες της (π.χ. “Quote”) ή δίδοντας τιμές στον πελάτη για να καταρτίσει η ίδια μαζί του συναλλαγή κατόπιν δικού του αιτήματος (“Request by Quote”), οπότε ο Πελάτης καταρτίζει συναλλαγές απ’ ευθείας με την Εταιρία βάσει της τιμής που του προσφέρει η Εταιρία με αυτόν τον τρόπο.

 

3.  Περιεχόμενο της επιδίωξης της Εταιρίας για την επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης των εντολών του Πελάτη

3.1. Με την επιφύλαξη των περιπτώσεων, στις οποίες οι Πελάτες δίδουν συγκεκριμένες οδηγίες στην Εταιρία σε σχέση με τον χειρισμό των εντολών τους (βλ. παρακάτω υπό 6.), η Εταιρία επιδεικνύει κάθε δυνατή επιμέλεια και λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο ώστε να επιτυγχάνει για τους Πελάτες της, ιδιώτες και επαγγελματίες, το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών τους εξ επόψεως

α) της τιμής της συναλλαγής, με στόχο την επίτευξη της καλύτερης δυνατής τιμής,

β) του κόστους της συναλλαγής, με στόχο τον κατά το δυνατόν περιορισμό του κόστους, χωρίς όμως τούτο να αποβαίνει εις βάρος της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών,

γ) της ταχύτητας εκτέλεσης της εντολής, με στόχο την κατά το δυνατόν ταχύτερη εκτέλεση αυτής,

δ) της πιθανότητας αα) εκτέλεσης της εντολής με κατάρτιση συναλλαγής και ββ) προσήκοντος διακανονισμού της εκτελεσθείσας εντολής, με στόχο τη διασφάλιση τόσο της εκτέλεσης της εντολής, όσο και τον ασφαλή διακανονισμό της συναλλαγής.

Την επίτευξη των ως άνω στόχων επηρεάζουν επίσης ο όγκος της προς κατάρτιση συναλλαγής και το είδος αυτής.  Δύνανται, επίσης, να την επηρεάζουν, κατά περίπτωση, και άλλες παράμετροι, τις οποίες η Εταιρία θα λαμβάνει υπόψη προς επίτευξη του καλύτερου δυνατού αποτελέσματος κατά την εκτέλεση της εντολής.

3.2. Η Εταιρία υπογραμμίζει στον Πελάτη ότι, ως επί το πλείστον, δεν είναι δυνατή η παράλληλη και ταυτόχρονη εξυπηρέτηση ισότιμα όλων των ανωτέρω στόχων, καθόσον, αναλόγως των συνθηκών της αγοράς, απαιτείται ιεράρχησή τους, η οποία σημαίνει αναγνώριση προτεραιότητας σε ένα στόχο έναντι άλλου ή άλλων.  Κατά συνέπεια, σε σχέση με τους εκτεθέντες στόχους εκτέλεσης, η Εταιρία δίδει, κατά περίπτωση, μεγαλύτερη σημασία στην επίτευξη ορισμένων εξ αυτών έναντι άλλων, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος για τους Πελάτες, σταθμίζοντας αυτούς και βάσει των κριτηρίων της παραγράφου 3.4.

3.3. Ο Πελάτης δύναται να δώσει ειδικές οδηγίες ως προς την ιεράρχηση των ανωτέρω στόχων, καθώς και να προσδιορίσει έμμεσα κριτήρια ιεράρχησής τους, π.χ. βάσει των χαρακτηριστικών της εντολής που δίδει (stop loss, market ή limit order κτλ.), λαμβανομένων υπόψη και των κανόνων της οργανωμένης αγοράς ή του Πολυμερούς Μηχανισμού Διαπραγμάτευσης (ΠΜΔ), όπου εκτελούνται οι εντολές,  σε σχέση με το είδος και το χειρισμό από το Σύστημα Συναλλαγών των εντολών που εισάγονται σ’ αυτό προς εκτέλεση.

3.4.  Η Εταιρία, προκειμένου να σταθμίσει τη σχετική βαρύτητα που αποδίδει στους παράγοντες που εκτέθηκαν υπό 3.1. ως προς την εκπλήρωση των αντίστοιχων στόχων, λαμβάνει υπόψη και τα εξής κριτήρια (παραμέτρους):

α) Τα χαρακτηριστικά των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν το αντικείμενο της εντολής (σύνθετα ή μη, υψηλής ή περιορισμένης ρευστότητας κτλ.),

β) Τα χαρακτηριστικά του Πελάτη, περιλαμβανομένης της κατηγοριοποίησής του ως ιδιώτη ή επαγγελματία,

γ) Τα χαρακτηριστικά της εντολής του Πελάτη, σε σχέση πάντοτε με την επιλογή που προσφέρουν τα συστήματα διαπραγμάτευσης και οι κανόνες της αγοράς, στην οποία εισάγεται η εντολή προς εκτέλεση,

δ) Τα χαρακτηριστικά των «τόπων εκτέλεσης» στους οποίους η εντολή εισάγεται προς εκτέλεση, δηλαδή των οργανωμένων αγορών, ΠΜΔ ή άλλων δυνατοτήτων εκτέλεσης που μπορεί να προσφέρονται κατά περίπτωση και αναλόγως του είδους και του αντικειμένου της εντολής.

3.5. Για τις μετοχές και λοιπά αξιόγραφα, που είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές και για τα οποία υπάρχει ρευστότητα στην αγορά και δημόσιες τιμές, η Εταιρία θεωρεί σημαντικότερους παράγοντες την τιμή και το κόστος εκτέλεσης της εντολής.

3.6. Για τα προϊόντα τα οποία δεν είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε οργανωμένες αγορές ή ΠΜΔ (π.χ. Προθεσμιακά συμβόλαια, δικαιώματα προαίρεσης κλπ.) και για τα οποία δεν υπάρχουν δημόσιες τιμές στην αγορά, η Εταιρία θεωρεί  σημαντικότερο παράγοντα τη δυνατότητα εκτέλεσης και διακανονισμού της συναλλαγής και όχι αποκλειστικά την τιμή.

3.7. Υπογραμμίζεται ότι η επίτευξη της βέλτιστης εκτέλεσης δεν κρίνεται απαραιτήτως με βάση την εκάστοτε συναλλαγή μεμονωμένα, αλλά λαμβάνοντας υπόψη συγκεκριμένο ιστορικό συναλλαγών ορισμένης χρονικής περιόδου και αξιολογώντας κατά πόσο επιτυγχάνεται το βέλτιστο αποτέλεσμα για τους Πελάτες από την εκτέλεση των εντολών τους σύμφωνα με την Πολιτική Εκτέλεσης και στους προβλεπόμενους σε αυτήν Τόπους Εκτέλεσης.

 

4. Τόποι Εκτέλεσης των εντολών – Επιλογή του Τόπου Εκτέλεσης

4.1.  Ως τόποι εκτέλεσης εντολών νοούνται οι εν ευρεία έννοια αγορές, στις οποίες καταρτίζονται συναλλαγές επί χρηματοπιστωτικών μέσων. Οι χρησιμοποιούμενοι από την Εταιρία Τόποι Εκτέλεσης εντολών παρατίθενται, ανά κατηγορία χρηματοπιστωτικών μέσων, στο Συνημμένο 1.

4.2.  Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμετέχει σε περισσότερες αγορές ή ΠΜΔ, στις οποίες τυχόν μπορεί να αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης τα χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο της εντολής. Σε περίπτωση που η ίδια η Εταιρία συμμετέχει σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, σταθμίζει το γεγονός αυτό ως το πρώτο και βασικότερο κριτήριο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του Πελάτη σε σχέση με τους εκτεθέντες στόχους και επιλέγει πάντοτε την εν λόγω αγορά ή ΠΜΔ, όπου συμμετέχει η ίδια, για την  εκτέλεση των εντολών του Πελάτη. Εξυπακούεται, βεβαίως, ότι αν το χρηματοπιστωτικό μέσο που αποτελεί αντικείμενο εντολής του Πελάτη αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε περισσότερες οργανωμένες αγορές ή ΠΜΔ, στα οποία συμμετέχει η Εταιρία, σταθμίζει μεταξύ των αγορών αυτών τα ανωτέρω κριτήρια επιλογής, προς επίτευξη της «βέλτιστης εκτέλεσης» της εντολής του Πελάτη, όπως αυτή προσδιορίσθηκε παραπάνω. Σχετικώς, η Εταιρία γνωρίζει στον Πελάτη ότι σήμερα είναι μέλος της Αγοράς Αξιών.

4.3. Ως προς χρηματοπιστωτικά μέσα που δεν αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ στα οποία συμμετέχει η ίδια η Εταιρία, η απαρίθμηση των τόπων εκτέλεσης δεν είναι εξαντλητική, αλλά περιλαμβάνει εκείνους τους Τόπους Εκτέλεσης, στους οποίους η Εταιρία έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις, μέσω των συνεργαζομένων με αυτή ΕΠΕΥ και πιστωτικών ιδρυμάτων που εκτελούν τις εντολές καταρτίζοντας τις σχετικές συναλλαγές, για να επιτυγχάνει, σε σχέση με τους παράγοντες και τα κριτήρια βέλτιστης εκτέλεσης (βλ. παραπάνω υπό 3.), το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για τους Πελάτες και στους οποίους συνήθως εκτελούνται οι εντολές των πελατών της. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και άλλους Τόπους Εκτέλεσης πλην των αναγραφομένων στο Συνημμένο 1, εφόσον ευλόγως προσδοκά ότι τούτο θα συμβάλει στην καλύτερη εκτέλεση της εντολής. Σχετικώς η Εταιρία δύναται να δέχεται και ειδικές οδηγίες του Πελάτη, χωρίς όμως να δεσμεύεται από αυτές, αν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα ή αν η τήρηση των οδηγιών αυτών συνδέεται με υψηλό κόστος.

4.4. Η Εταιρία δικαιούται να επιλέγει να εκτελεί εντολές του Πελάτη και εκτός οργανωμένης αγοράς ή ΠΜΔ, συμβαλλόμενη με συστηματικό εσωτερικοποιητή, λαμβανομένων υπόψη και των χαρακτηριστικών των χρηματοπιστωτικών μέσων, τηρουμένων πάντοτε των παραπάνω, υπό 3., εκτεθέντων παραγόντων και κριτηρίων βέλτιστης εκτέλεσης, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης έχει συναινέσει προς τούτο συμπληρώνοντας το Παράρτημα 3, γενικώς ή και ειδικώς.

4.5.  Η Εταιρία μπορεί να προσθέτει ή να αφαιρεί οποιοδήποτε Τόπο Εκτέλεσης με γνώμονα την βέλτιστη εκτέλεση των εντολών, τροποποιώντας το παρόν.

4.6. Όπου υπάρχουν περισσότεροι Τόποι Εκτέλεσης που ανταγωνίζονται μεταξύ τους για την εκτέλεση μίας εντολής σε χρηματοπιστωτικό μέσο, η Εταιρία συγκρίνει και αξιολογεί τα αποτελέσματα που θα επιτυγχάνονταν για τον Πελάτη με την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους τόπους εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην Πολιτική Εκτέλεσης εντολών και στους οποίους μπορεί να εκτελέσει την εντολή. Κατά την εν λόγω αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι προμήθειες και το κόστος της Εταιρίας σε σχέση με την εκτέλεση της εντολής σε καθέναν από τους επιλέξιμους Τόπους Εκτέλεσης.

4.7. Η Εταιρία διαμορφώνει την πολιτική των αμοιβών και προμηθειών της κατά τρόπο που δεν οδηγεί σε αθέμιτη διάκριση μεταξύ των Τόπων Εκτέλεσης.  Η Εταιρία δεν θα προκρίνει, δηλαδή, έμμεσα συγκεκριμένους τόπους εκτέλεσης έναντι άλλων, χρεώνοντας υψηλότερες προμήθειες και αμοιβές για την εκτέλεση των εντολών σε αυτούς τους τόπους, όταν αυτές οι υψηλότερες προμήθειες και αμοιβές δεν δικαιολογούνται από το κόστος εκτέλεσης ή το κόστος των υπηρεσιών.

4.8.  Τηρουμένων των παραπάνω, υπό 3., εκτεθέντων παραγόντων και κριτηρίων βέλτιστης εκτέλεσης, Τόπο Εκτέλεσης των εντολών των Πελατών μπορεί να αποτελέσει η ίδια η Εταιρία ή και άλλη ΕΠΕΥ που ενεργεί ως συστηματικός εσωτερικοποιητής, εφόσον εκτιμάται ότι η συναλλαγή αυτή θα είναι προς όφελος του Πελάτη ή, τουλάχιστον, ότι δεν εκτελείται με δυσμενέστερους γι’ αυτόν όρους (λαμβανομένης υπόψη και της πιθανότητας εκτέλεσης της συναλλαγής) σε σχέση με το αν η συγκεκριμένη εντολή εκτελούνταν σε κάποιον από προβλεπόμενους στο Συνημμένο 1, Τόπους Εκτέλεσης.  Τούτο ισχύει εφόσον ο Πελάτης συναινέσει προς τούτο στο Παράρτημα 3, γενικώς ή και ειδικώς.  Η Εταιρία δύναται επομένως στις περιπτώσεις αυτές να εκτελεί εντολές του Πελάτη και εκτός οργανωμένης αγοράς  ή ΠΜΔ, συμβαλλόμενη με συστηματικούς εσωτερικοποιητές για λογαριασμό του Πελάτη.

 

5.  Κανόνες και μέθοδοι εκτέλεσης των εντολών

5.1. Η Εταιρία καταγράφει άμεσα και με ακρίβεια τις εντολές των πελατών της που λαμβάνει και αποδέχεται να τις εκτελεί βάσει της αρχής της χρονικής προτεραιότητας, ως προς τις εντολές με τα ίδια χαρακτηριστικά, που είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους, εκτός και αν τα χαρακτηριστικά συγκεκριμένης εντολής (π.χ. ο τόπος στον οποίο πρόκειται να εκτελεσθεί) ή οι συνθήκες της αγοράς δεν επιτρέπουν τούτο ή αν τα συμφέροντα του πελάτη απαιτούν διαφορετικό χειρισμό.

5.2. Η Εταιρία, εκτός και αν λάβει διαφορετικές συγκεκριμένες οδηγίες από τον Πελάτη ως προς την εκτέλεση των εντολών του και την ιεράρχηση των στόχων που εκτέθηκαν υπό 3.1., οι οποίοι συνθέτουν το βέλτιστο αποτέλεσμα κατά την εκτέλεση των εντολών του, και με την επιφύλαξη των αναφερόμενων ανωτέρω υπό 3.6., γνωρίζει στον Πελάτη ότι τους ανωτέρω στόχους ιεραρχεί ως εξής:

α) Επίτευξη του καλύτερου δυνατού τιμήματος ως προς τη συναλλαγή συνολικώς Το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα ως προς την εκτέλεση της εντολής προσδιορίζεται βάσει του συνολικού τιμήματος της συναλλαγής που πρόκειται να καταρτισθεί σε εκτέλεση της εντολής του Πελάτη. Ως συνολικό τίμημα νοείται το ποσό που αντιπροσωπεύει την τιμή του χρηματοπιστωτικού μέσου και τις κάθε είδους χρεώσεις που σχετίζονται με την εκτέλεση, οι οποίες περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που βαρύνουν τον Πελάτη και τα οποία συνδέονται άμεσα με την εκτέλεση της εντολής, περιλαμβανομένων των τελών του τόπου εκτέλεσης, των τελών εκκαθάρισης και διακανονισμού και όλων των λοιπών αμοιβών που καταβάλλονται σε τρίτους οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση της εντολής.

β)  Ταχύτητα και πληρότητα εκτέλεσης της εντολής (κατάρτισης συναλλαγής)

γ)  Ασφάλεια στην εκκαθάριση και διακανονισμός των συναλλαγών.

5.3. Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρία θα προσδιορίζει τη σχετική σημασία των παραγόντων εκτέλεσης αξιοποιώντας την κρίση και την εμπειρία της, σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη και λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της αγοράς, το είδος και τη φύση της εντολής και το συμφέρον των Πελατών, καθώς και τα κριτήρια (παραμέτρους) που εκτίθενται υπό 3.4. Ακόμα και εάν μία συναλλαγή εμφανίζεται εκ των υστέρων να μην έχει εκτελεστεί στην καλύτερη δυνατή τιμή, αυτό δεν συνιστά απαραίτητα από μόνο του παραβίαση του καθήκοντος της Εταιρίας για βέλτιστη εκτέλεση εντολών.

5.4. Ειδικώς ως προς εντολές που αφορούν την κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων εισηγμένων σε οργανωμένες αγορές ή ΠΜΔ του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η Εταιρία κατά την εισαγωγή των εντολών στα συστήματα ODL και ΟΑΣΗΣ προς εκτέλεση τηρεί τη χρονική προτεραιότητα λήψης των εντολών από τους Πελάτες.

Η Εταιρία δέχεται  εντολές και μέσω διαδικτύου  για πραγματοποίηση συναλλαγών στο ΧΑ, τις οποίες καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της ODL.

Η Εταιρία δέχεται τα παρακάτω είδη εντολών σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών τις οποίες καταχωρεί στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΑΣΗΣ:

 • Ελεύθερες (εντολές στην τρέχουσα τιμή)
 • Εντολές με όριο
 • Εντολές στο άνοιγμα, στο κλείσιμο
 • Stop εντολές
 • Εντολές διαρκείας (ισχύουν μέχρι ορισμένης ημερομηνίας, ή μέχρι να ολοκληρωθούν ή να ακυρωθούν) που καταχωρούνται στο ηλεκτρονικό σύστημα ΟΑΣΗΣ

Η Εταιρία δέχεται ελεύθερες ή  εντολές με όριο  για παράγωγα προϊόντα που διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η Εταιρία δέχεται τα παρακάτω είδη εντολών σε μετοχές που διαπραγματεύονται στα Ξένα Χρηματιστήρια:

 • Ελεύθερες (εντολές στην τρέχουσα τιμή)
 • Εντολές με όριο
 • Stop εντολές
 • Εντολές διαρκείας (ισχύουν μέχρι ορισμένης ημερομηνίας, ή μέχρι να ολοκληρωθούν ή να ακυρωθούν)

Οι εντολές του Πελάτη δίδονται στους πιστοποιημένους υπαλλήλους της Εταιρίας είτε από τον ίδιο είτε από εξουσιοδοτημένα από αυτόν πρόσωπα φυσικά ή νομικά. Ο Πελάτης  που έχει συνάψει σύμβαση λήψης και διαβίβασης εντολών με ΑΕΕΔ ή Συνδεδεμένο Αντιπρόσωπο, δύναται να διαβιβάζει τις εντολές του μέσω της ΑΕΕΔ ή του Συνδεδεμένου Αντιπρόσωπου αντίστοιχα, είτε απευθείας στην Εταιρία.

5.5. Σε περίπτωση εντολής Πελάτη με όριο που αφορά μετοχές εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά, η οποία δεν εκτελείται αμέσως κατά τους κρατούντες στην αγορά όρους κατάρτισης συναλλαγών, η Εταιρία, σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν έχει δώσει άλλες οδηγίες για την εκτέλεση της εντολής του, θα λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για να διευκολύνει την ταχύτερη δυνατή εκτέλεση της εντολής, ανακοινώνοντας αμέσως δημόσια την εντολή αυτή του Πελάτη με τρόπο προσιτό στους άλλους συμμετέχοντες στην αγορά. Η Εταιρία θεωρείται ότι λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για τον παραπάνω σκοπό, εφόσον διαβιβάσει την εντολή του Πελάτη σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ.  Ο Πελάτης δύναται, εφόσον επιθυμεί, να συναινέσει γενικώς στη μη δημοσιοποίηση των εντολών του με όριο κατά τα ανωτέρω, συμπληρώνοντας το σχετικό παράρτημα της σύμβασης.

 

6. Συγκεκριμένες Οδηγίες του Πελάτη

6.1. Όταν ο Πελάτης δίδει συγκεκριμένες οδηγίες σε σχέση με την εκτέλεση της εντολής του ή μέρους αυτής, η Εταιρία θα εκτελεί την εντολή ακολουθώντας τις συγκεκριμένες οδηγίες του Πελάτη.  Είναι αυτονόητο ότι η ύπαρξη συγκεκριμένων οδηγιών του Πελάτη δύνανται – αναλόγως του περιεχομένου τους – να αναιρέσουν εν όλω ή εν μέρει την εφαρμογή της πολιτικής εκτέλεσης της Εταιρίας, προς επίτευξη του βέλτιστου αποτελέσματος ως προς την εκτέλεση της εντολής.

6.2. Στο βαθμό που οι οδηγίες του Πελάτη αφορούν μόνον ένα μέρος της εντολής, η Εταιρία εφαρμόζει την πολιτική εκτέλεσης εντολών της για το μέρος εκείνο της εντολής που δεν καλύπτεται από τις οδηγίες του Πελάτη, εφόσον τούτο είναι δυνατό και συμβατό με τις οδηγίες. Στην περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της εντολής του Πελάτη σύμφωνα με τις οδηγίες που εκείνος έχει δώσει στην Εταιρία, η τελευταία θα ενημερώνει τον Πελάτη ως προς την αδυναμία εκτέλεσης της εντολής του σύμφωνα με τις οδηγίες του και θα ζητήσει τη λήψη νέων οδηγιών εκ μέρους του σε σχέση με την εκτέλεση της εντολής, δικαιούμενη να ενεργήσει κατά το τεκμαιρόμενο συμφέρον του Πελάτη.

 

7. Λήψη και Διαβίβαση Εντολών

7.1. Σε περίπτωση εντολών που λαμβάνει η Εταιρία από τον Πελάτη για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματοπιστωτικών μέσων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ στα οποία δεν συμμετέχει η Εταιρία, αν η εντολή δεν εκτελεσθεί με κατάρτιση συναλλαγής, μέσω  της Εταιρίας, με συστηματικό εσωτερικοποιητή, η εντολή – εφόσον γίνει δεκτή από την Εταιρία – θα διαβιβασθεί προς εκτέλεση σε άλλη ΕΠΕΥ ή πιστωτικό ίδρυμα (στο εξής: η «Εκτελούσα Επιχείρηση») προς κατάρτιση συναλλαγής για λογαριασμό του Πελάτη. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα εξής:

α)  Η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την παροχή της ως άνω υπηρεσίας ως προς συγκεκριμένα χρηματοπιστωτικά μέσα. Κατά κανόνα, η Εταιρία δέχεται εντολές προς κατάρτιση συναλλαγών μέσω Εκτελούσας Επιχείρησης ως προς χρηματοπιστωτικά μέσα που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης στις οργανωμένες αγορές και ΠΜΔ που παρατίθενται στο Συνημμένο 1.

β)  Ο Πελάτης δύναται να δώσει συγκεκριμένες οδηγίες ως προς την ΕΠΕΥ που θα εκτελέσει την εντολή καταρτίζοντας τη συναλλαγή ή ως προς άλλα χαρακτηριστικά της εντολής. Για να είναι δεσμευτικές αυτές οι οδηγίες προς την Εταιρία, πρέπει αυτή να τις αποδεχθεί ρητώς. Η αποδοχή των οδηγιών αυτών εξαρτάται και από το περιεχόμενο της συνεργασίας της Εταιρίας με την Εκτελούσα Επιχείρηση και τη δυνατότητα ή προθυμία της τελευταίας να συνεργασθεί με την Εταιρία.

γ)  Ελλείψει τέτοιων οδηγιών, η Εταιρία διαβιβάζει την εντολή που λαμβάνει από τον Πελάτη προς εκτέλεση σε Εκτελούσα Επιχείρηση της επιλογής της. Η επιλογή της Εκτελούσας Επιχείρησης γίνεται με τη δέουσα επιμέλεια, έτσι ώστε να διασφαλίζονται τα συμφέροντα του Πελάτη. Εκτελούσες Επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Εταιρία και στις οποίες η Εταιρία διαβιβάζει εντολές πελατών της προς εκτέλεση είναι αυτές που παρατίθενται στο Συνημμένο 1. Μελλοντικά η Εταιρία ενδέχεται να συνάψει συνεργασία και με άλλες Εκτελούσες Επιχειρήσεις, να προβεί σε αλλαγή των όρων των υφιστάμενων συμφωνιών ή να διακόψει τη συνεργασία με κάποια από αυτές.

δ) Η συναλλαγή εκτελείται από την Εκτελούσα Επιχείρηση στο όνομα της Εταιρίας για λογαριασμό πελατών της.

ε) Η Εταιρία διαβιβάζει με κάθε επιμέλεια στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις εντολές του Πελάτη προς κατάρτιση των συναλλαγών επί των χρηματοπιστωτικών μέσων που αυτός παραγγέλλει. Διαβιβάζει επίσης στις Εκτελούσες Επιχειρήσεις τις τυχόν ειδικές οδηγίες του Πελάτη.  Οι εντολές αυτές εκτελούνται σύμφωνα με τους κανόνες για την πολιτική εκτέλεσης των εντολών που θεσπίζει η κάθε Εκτελούσα Επιχείρηση. Η Εταιρία δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη για τις ενέργειες των Εκτελουσών Επιχειρήσεων προς εκτέλεση των εντολών αυτών.

στ) Την εκκαθάριση/διακανονισμό των συναλλαγών αυτών διενεργούν μία από τις επιχειρήσεις που παρατίθενται στο Συνημμένο 1, στο όνομα της Εταιρίας, σε συλλογικό λογαριασμό πελατών της (omnibus account) (στο εξής: ο  «Εκκαθαρίζων Θεματοφύλακας»).  Κατά συνέπεια, η διεκπεραίωση των σχετικών με τις συναλλαγές αυτές χρηματικών υποχρεώσεων ή υποχρεώσεων παράδοσης χρηματοπιστωτικών μέσων γίνεται από τον Εκκαθαρίζοντα Θεματοφύλακα. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει τη φύλαξη των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποκτώνται στο πλαίσιο παροχής της ανωτέρω υπηρεσίας της παρούσας σύμβασης στο όνομα του Πελάτη. Η φύλαξη γίνεται από τον Εκκαθαρίζοντα Θεματοφύλακα.

 

8. Ομαδοποίηση και επιμερισμός των εντολών

8.1. Η Εταιρία δύναται να ομαδοποιεί εντολές πελατών της με τα ίδια χαρακτηριστικά τόσο όταν καταρτίζει η ίδια τις συναλλαγές εις εκτέλεση των εντολών, όσο και όταν τις διαβιβάζει προς εκτέλεση, οπότε και διαβιβάζει στην Εκτελούσα Επιχείρηση τις εντολές ομαδοποιημένες, προς κατάρτιση από την τελευταία ενιαίων συναλλαγών για λογαριασμό περισσοτέρων πελατών της Εταιρίας.

8.2.  Ο επιμερισμός των χρηματοπιστωτικών μέσων που αποκτήθηκαν ή διατέθηκαν για λογαριασμό περισσοτέρων πελατών στο πλαίσιο της ενιαίας ομαδοποιημένης συναλλαγής γίνεται στη μέση ενιαία τιμή που επιτεύχθηκε με όλες τις επιμέρους συναλλαγές ως προς τα επιμέρους χρηματοπιστωτικά μέσα, συναγόμενης της ενιαίας τιμής για κάθε μονάδα του χρηματοπιστωτικού μέσου, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ακριβοδίκαιος επιμερισμός των ομαδοποιημένων εντολών και συναλλαγών.

Η Εταιρία σήμερα, δεν εκτελεί εντολές για ίδιο λογαριασμό ομαδοποιημένα με εντολές των πελατών της.

8.3. Η ομαδοποίηση των εντολών συντελεί στη μείωση του κόστους του Πελάτη και διασφαλίζει, κατ’ αρχήν, υψηλότερο επίπεδο δικαιοσύνης και ισότητας στους πελάτες της Εταιρίας.  Δεν  αποκλείεται όμως η ομαδοποίηση να αποβεί εις βάρος του πελάτη ως προς συγκεκριμένη εντολή του.  Τούτο μπορεί π.χ. να συμβεί αν εντολή πωλήσεως πελάτη συντρέχει με μεγάλες σε όγκο εντολές πωλήσεως άλλων πελατών.

8.4.  Εφόσον το προϊόν των σχετικών συναλλαγών δεν επαρκεί για την κάλυψη των εντολών όλων των πελατών, που είχαν ομαδοποιηθεί, το προϊόν των συναλλαγών κατανέμεται αναλογικά μεταξύ των περισσοτέρων πελατών, βάσει του αιτηθέντος από κάθε πελάτη όγκου.

 

9. Επανεξέταση της Πολιτικής Εκτέλεσης

Η Εταιρία παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων και της Πολιτικής Εκτέλεσης των εντολών που έχει θεσπίσει, προβαίνοντας σε αλλαγές, όπου αυτό είναι απαραίτητο.

 

10.  Ισχύς των αρχών πολιτικής εκτέλεσης εντολών της Εταιρίας

Οι πελάτες της Εταιρίας καλούνται να μελετήσουν προσεκτικά το περιεχόμενο της παρούσας, το οποίο καθίσταται αντικείμενο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης και δεσμεύει τα μέρη.  Εφόσον ο Πελάτης δώσει στην Εταιρία εντολή προς εκτέλεση είτε στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας της εκτέλεσης εντολών είτε στο πλαίσιο της επενδυτικής υπηρεσίας λήψης και διαβίβασης εντολών, αφότου έχει λάβει την παρούσα, τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί πως το περιεχόμενο της παρούσας έχει καταστεί αντικείμενο της μεταξύ τους συμβατικής σχέσης.

Αν ο Πελάτης διαφωνεί με τους όρους του παρόντος  και δεν τους αποδέχεται, δικαιούται να καταγγείλει τη συμβατική του σχέση με την Εταιρία, κατά τα οριζόμενα στη μεταξύ τους Σύμβαση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, εντός μηνός από την ημερομηνία σύναψης της.  Στην περίπτωση αυτή δικαιούται να επικαλεσθεί τυχόν ευνοϊκότερους γι’ αυτόν προϊσχύσαντες όρους που διέπουν την μεταξύ αυτού και της Εταιρίας συμβατική σχέση, εάν συντρέχει τέτοια περίπτωση.

 

11. Παροχή πρόσθετων πληροφοριών

Η Εταιρία είναι στη διάθεση του Πελάτη για την παροχή σ’ αυτόν κάθε πρόσθετης πληροφορίας ή διευκρίνισης ως προς την Πολιτική Εκτέλεσης Εντολών.

[ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1]

ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

1. ΤΟΠΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

 • ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΑΓΟΡΕΣ
 • ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ- ΑΓΟΡΑ ΑΞΙΩΝ

2. ΕΚΤΕΛΟΥΣΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΖΟΝΤΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΕΣ

 • EUROBANK ERGASIAS S.A.
 • BNY CONVERGEX GROUP