Πληροφορηση Πελατων

Ν3606/2007: Αγορες χρηματοπιστωτικων μεσων και αλλες διαταξεις

 

Από την 1/11/2007 τέθηκε σε ισχύ η MiFID (Market in Financial Instruments Directive) η Οδηγία 2004/39/ΕΚ που ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με τον νόμο 3606/2007 “Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις” και αντικατέστησε την Ευρωπαϊκή Οδηγία Επενδυτικών Υπηρεσιών (Investment Services Directive , ISD) , που ήταν την πιο σημαντική οδηγία των χρηματοοικονομικών μέσων και αγορών από το 1995.

Η Οδηγία MiFID αποτελεί τη συνέχεια και μετεξέλιξη του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου για τη κεφαλαιαγορά. Δεν πρόκειται δηλαδή για νέα πραγματικότητα αλλά για ενίσχυση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που υπάρχει ήδη στην Ευρωπαϊκή ένωση και φυσικά και στην Ελλάδα.

Το ένα σκέλος της MiFID προβλέπει τον διαχωρισμό των πελατών σε κατηγορίες ( ιδιώτες και επαγγελματίες) έτσι ώστε οι αυξημένες υποχρεώσεις πληροφόρησης και προστασίας να αφορούν σε μεγαλύτερο βαθμό τους ιδιώτες επενδυτές, κατά την νέα ορολογία, έναντι των επαγγελματιών.

Το άλλο σκέλος, αφορά την απελευθέρωση της δυνατότητας να καταρτίζονται συναλλαγές εκτός οργανωμένων αγορών και χρηματιστηρίων.
Στο εξής οι συναλλαγές μπορεί να καταρτίζονται μέσω πολυμερών μηχανισμών διαπραγμάτευσης ή ακόμα και από τις ίδιες τις Ε.Π.Ε.Υ..

Η Γ.Α. ΠΕΡΒΑΝΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ., ενόψει της αναγκαιότητας αυστηρής τήρησης της Οδηγίας αυτής και με σκοπό την αναλυτικότερη ενημέρωση των επενδυτών της προχώρησε στην έκδοση του ενημερωτικού δελτίου πληροφόρησης στο οποίο οι επενδυτές μπορούν να βρουν αναλυτικές πληροφορίες για τις πολιτικές που ακολουθεί η εταιρεία – βέλτιστης εκτέλεσης και σύγκρουσης συμφερόντων-, και τις υπηρεσίες που προσφέρει.

Πληροφόρηση πελατών για Ν3606/2007

Πληροφόρηση πελατών για Ν4514/2018

Πληροφόρηση πελατών για τα συστήματα εγγύησης των καταθέσεων

ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MiFID II ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ CSDR ΚΑΙ SRD II