Λογαριασμοι Πιστωσης

Στον λογαριασμό με Παροχή Πίστωσης (Μargin), σύμφωνα με τη διεθνή επικρατούσα πρακτική, ο πελάτης συμφωνεί να πληρώνει συγκεκριμένο ποσοστό της αξίας των μετοχών που αγοράζει, ενώ η χρηματιστηριακή εταιρεία του δανείζει την διαφορά. Ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να δανείζεται ποσά με τα οποία αγοράζει χρεόγραφα μεγαλύτερης  αξίας από εκείνα που θα του επέτρεπε το διαθέσιμο κεφάλαιό του. Με τη δυνατότητα αυτή και με την προϋπόθεση ότι  διαθέτει σχετική χρηματιστηριακή εμπειρία, εύλογους στόχους, πειθαρχία και αυτοσυγκράτηση, είναι δυνατόν να πετύχει πολλαπλάσιες αποδόσεις από εκείνες που ενδεχομένως θα επιτύγχανε επενδύοντας μόνο το διαθέσιμο εισόδημά του.

Η αγορά  μετοχών με παροχή πίστωσης επιτρέπει  στον πελάτη την μόχλευση  των επενδύσεων του. Με την μόχλευση επιτυγχάνεται η δυνατότητα της αύξησης της απόδοσης χωρίς να απαιτείται αύξηση του κεφαλαίου όμως δεν αποκλείεται η δυνατότητα απώλειας κεφαλαίων περισσότερων από αυτά που έχουν τοποθετηθεί.

Η αγορά  μετοχών με παροχή πίστωσης δεν ενδείκνυται σε περιόδους πτωτικής πορείας των χρηματιστηρίων, διότι τότε τα αποτελέσματα για τον επενδυτή θα είναι πολλαπλάσια αρνητικά γι’ αυτόν. Αντιθέτως η υιοθέτηση της τεχνικής της αγοράς μετοχών με παροχή πίστωσης, σε περιόδους ανοδικής πορείας των χρηματιστηρίων και ειδικά όταν υπάρχουν ενδείξεις για συνέχιση αυτής της καλής πορείας, προσφέρει δυνατότητες επίτευξης πολλαπλάσιων κερδών όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί.

Ποσοστιαία απόδοση από την μεταβολή των μετοχών.


*Αφορά συναλλαγές τοις μετρητοίς.

Η εταιρεία μας ακολουθώντας τους κανονισμούς εφαρμόζει δύο περιθώρια: το αρχικό και το διατηρητέο, τα ποσοστά των οποίων ορίζονται σε 40% και 30% αντίστοιχα. Το ανώτατο όριο πίστωσης  καθορίζεται ανά πελάτη.