Επενδυσεις για Ανηλικο Επενδυτη

Η Γ.Α. Περβανάς Χ.Α.Ε.Π.Ε.Υ. προσφέρει την δυνατότητα στους πελάτες της που είναι κηδεμόνες ανηλίκων να επενδύσουν στο όνομα του ανηλίκου για λογαριασμό του. Κατά την διαδικασία ανοίγεται χρηματιστηριακός λογαριασμός πελάτη για τον ανήλικο και δημιουργείται Μερίδα Επενδυτή ύστερα από αίτημα των κηδεμόνων στην χρηματιστηριακή εταιρεία.

Οι γονείς του ανηλίκου μπορούν μόνο να αγοράζουν μετοχές στο κωδικό του ανήλικου όχι όμως να πουλήσουν. Για την πώληση  μετοχών σε κωδικό ανήλικου απαιτείται δικαστική απόφαση. Επιπλέον, οι ασκούντες την κηδεμονία του ανήλικου δύνανται να παρίστανται στις γενικές συνελεύσεις στην θέση του ανήλικου και να έχουν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από την κατοχή των μετοχών.

Οι μετοχές που αγοράζονται στον κωδικό του ανήλικου θα πιστώνονται στη μερίδα του, όπως επίσης και  μετοχές από Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών , διανομή δωρεάν κ.α. Επιπλέον, μερίσματα μπορούν να επενδυθούν εκ νέου ή να κατατεθούν σε τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα του ανήλικου μετά από εντολή των ασκούντων την κηδεμονία.

Υπογραμμίζουμε ότι εκτός των φυσικών γονέων, δικαίωμα αγοράς μετοχών για λογαριασμό του ανήλικου στο όνομα του ανήλικου ως δώρο για την γέννησή του  ή ως δώρο βάπτισης,  Χριστουγέννων, Πάσχα, γενεθλίων, ονομαστικής εορτής  ή άλλου είδους, έχουν και οι πνευματικοί γονείς  ή συγγενείς και φίλοι του ανήλικου ή του κηδεμόνα.

Από την εμπειρία του παρελθόντος προκύπτει ότι τέτοιου είδους επενδύσεις σε μετοχές μεγάλων και φερέγγυων εταιρειών, μικρές σε ποσά σε τακτά χρονικά διαστήματα, με το πέρασμα του χρόνου δύνανται  να αποδώσουν πολύ εύκολα και χωρίς έξοδα διαχείρισης, ανέλπιστα σημαντικές περιουσίες, ικανές να καλύψουν τα έξοδα των σπουδών των  παιδιών ή το κεφάλαιο για το ξεκίνημα της σταδιοδρομίας τους.